Regulamin cmentarza

REGULAMIN CMENTARZA

1.      Właścicielem i administratorem cmentarza jest:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Macierzyństwa N.M.P. w Jodłownie

ul. Kasztanowa 4, 83-047 Jodłowno

2.    Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania powagi, ciszy, porządku i czystości.

3.    Pielęgnowanie grobów i ich najbliższego otoczenia należy do osób opiekujących się grobami.

4.    Na terenie cmentarza zabrania się:

·     palenia papierosów i picia alkoholu

·     wjeżdżania samochodami bez zgody administratora cmentarza

·     stawiania ławek przy grobach bez zgody administratora cmentarza

·     budowania kwietników przy grobach

·     sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów bez pozwolenia

·     wszelkich czynności naruszających powagę tego miejsca

 

5.     Wszystkie czynności prowadzone na cmentarzu:

·     pogrzeby

·     ekshumacje

·     kopanie grobów

·     budowanie grobowców

·     stawianie pomników

wymagają pisemnego pozwolenia administratora cmentarza.

6.    Wykonujący usługę pogrzebową lub kamieniarską pozostawia po sobie pełen porządek wokół grobu (zabiera ze sobą ziemię i gruz ).

7.    Miejsce pochówku wyznacza administrator cmentarza.

8.    Pochówek na cmentarzu może się odbyć po uzyskaniu zgody administratora cmentarza i po dostarczeniu odpowiednich dokumentów.

9.    Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia i wymaga:

·     pisemnej zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku

·     zgody administratora cmentarza

·     wyjątkowo – przy zachowaniu stosownych środków ostrożności i za zezwoleniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku – można dokonać ekshumacji w innym czasie.

10.       Ekshumacji dokonuje firma pogrzebowa posiadająca zgodę rodziny. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza.

11.       Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat od daty pogrzebu.

12.       Po 20 latach należy dokonać przedłużenia rezerwacji grobu. Brak przedłużenia administrator cmentarza traktuje, jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu. Miejsce to może być wykorzystane do ponownego pochówku.

13.       Na cmentarzu w Jodłownie grób nie jest automatycznie likwidowany. Administrator cmentarza stara się dotrzeć do opiekuna grobu przez informację na tablicy ogłoszeń parafialnych, a w wypadku zaniedbanego grobu poprzez umieszczenie w okresie Uroczystości Wszystkich Świętych tabliczki z napisem "Grób do likwidacji". Jeśli przez pół roku nadal się nikt nie zgłosi miejsce jest likwidowane.

14.       W wypadku, gdy opiekun grobu chce kogoś pochować a zaniedbał opłaty za przedłużenie miejsca, musi najpierw uregulować zaległość.

15.       Na cmentarzu można zarezerwować miejsce na przyszły pochówek. Każdą rezerwację można przedłużać. Rezerwacje niepotwierdzone u administratora cmentarza nie będą brane pod uwagę.

16.       Wszystkie stawiane pomniki wymagają pisemnej zgody administratora cmentarza. Pomniki nie powinny przekraczać wymiarów:

·     pojedynczy – 200 cm x 100 cm

·     podwójny – 200 cm x 160 cm

·     opaska wokół pomnika z każdej strony nie większa niż 20 cm.

17.        Firma wykonująca prace na cmentarzu powinna posiadać przy sobie pisemną zgodę administratora cmentarza na postawienie pomnika.

18.        Aby móc dokonać naprawy grobowca bądź wymiany płyty lub tablicy grobowej należy uzyskać zgodę administratora.

19.        Czynności do postawienie nagrobka lub naprawa pomnika;

a.    opiekun grobu wybiera i zamawia nagrobek w zakładzie kamieniarskim.

b.    opiekun grobu bądź przedstawiciel zakładu kamieniarskiego zgłasza się do biura parafialnego z fakturą, wpłaca 10% należności i otrzymuje potwierdzenie wpłaty.

c.    opiekun grobu lub przedstawiciel zakładu kamieniarskiego z dowodem wpłaty zgłasza się do administratora cmentarza, by umożliwił wjazd na cmentarz, a w przypadku konieczności usunięcia poprzedniego nagrobku, by wyraził zgodę. Nie wolno zniszczyć nagrobka mającego wartość zabytkową czy historyczną.

d.    administrator cmentarza odnotowuje gdzie nagrobek ustawiono (sektor, rząd, nr grobu) w księgach i w bazie internetowej

20.        Odpady oraz śmieci (tylko cmentarne) powinny być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.

21.        Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

22.        Wszystkie pozostałe sprawy rozstrzyga administrator cmentarza.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2017 roku.

Dziękujemy za przestrzeganie Regulaminu.

 

Przepisy cmentarne określają następujące akty prawne:

- Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 r. (Dz. U. nr 47 z 1972 r., poz. 298 z późniejszymi zmianami).
Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii p.w. Macierzyństwa N.M.P. umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub zgodnie z prawem.


Macierzyństwa NMP Jodłowno